پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۸

اعلام وقت آزمون حسابداری-قسمت اول

نام استاندارد نام خانوادگی نام امتیاز تاریخ آزمون عملی زمان آزمون عملی
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) آزرمی شیرین 56/70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) اسمی مقدم قراگونی حنانه 56/70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) بهروج فضه 30
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) پورعبداله رواسجانی سمیه 83/30 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) جام کوی مریم 26/70
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) چراغی عنصرود فائزه 43/30
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) حنیفه زاده شهناز 33/29
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) خاکزاد صوفیانی سعیده 60 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) خلیل نیا رعنا 36/70
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) خلیلی رباب 43/30
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) دیرینه سقین سرا معصومه 46/70
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) رنجبری زهرا غ
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) زنده نام زهرا 60 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) سخاوت حیق رقیه 33/29
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) سعیدی فر ثریا 36/70
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) سلیم پور وحیده 23/30
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) طارمی فاطمه غ
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) فتحی شهین 56/70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) ملک پور ظریفه 20
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) میرزاپورفیروزسالاری نازیلا 26/70
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) نوید قاضیجهانی عاطفه 86/70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) ودادمنور زهرا 66/70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 آقائی بزینان خدیجه 50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 ابری مینا 92/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 احمدی شادباد ربابه 87/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 اصغر زاده خلیق عارفه غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 اصغری عبیری سیما 62/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 بابازاده عنصرودی اکرم 85 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 بوریک المیرا 42/50
حسابدار مالی (صنایع) 2 بهرامی آبخواره شیما 40
حسابدار مالی (صنایع) 2 بهنام راحله 72/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 پور مهدی جیقه خاتمه 60 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 پیرخواجه مرجان نرگس 82/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 حسن زاده سولماز 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 حسین زاده مریم غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 خالقی سهیلا 47/50
حسابدار مالی (صنایع) 2 خسروی آذرمهربان ندا 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 رنجبران اصل الهام 70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 ژاله فر لیلا غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 ساری نوشین 75 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 ستارزاده رباب غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 ستاری الوار خدیجه 85 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 سیدین خسروشاهی سمیه 62/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 شعاع برق مریم 65 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 عالی نژاد پریسا 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 عباسی یوسف آباد سحر غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 عذاری زرنقی سولماز 60 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 فاتحی شبنم 80 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 قهوه چی عظیمی سولماز 52/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 کریم نژادترابی نسیم 80 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 کریمی سونیا غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 محمدزاده قشلاقی نسرین 65 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 محمدیان قراجه سمیرا 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع) 2 مختاریان هروی معصومه غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 ملک پور ظریفه غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 منوچهر بهاره غ
حسابدار مالی (صنایع) 2 نورمحمدی نیلوفر 60 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 اصغریان اندریان طیبه 80 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 افتخاری رادا 82/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 اکبری بیرق حبیبه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 امیرزاده پریسا 62/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 ایران دوخت پریوش 52/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 بخشی زاده هاجر غ
حسابدار مالی (صنایع)1 برزگر ساتلو اشرف 52/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 بنی محمد حسن زینب 45
حسابدار مالی (صنایع)1 پورشکر فریبا 72/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 جشن پور شبنم 42/50
حسابدار مالی (صنایع)1 جلیلی الوار لعیا 75 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 حاجی پور ترکمپور طیبه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 حسینی راحله 72/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 حسینی مینا 70 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 دادستان سولماز 67/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 دکانی سمیرا 42/50
حسابدار مالی (صنایع)1 رحیم زاده اصل نسرین 85 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 رحیم زاده صمدی نعیمه 80 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 رسول زاده افسون غ
حسابدار مالی (صنایع)1 رضائی باباجانی پریسا 42/50
حسابدار مالی (صنایع)1 رنجبر ارشتاب زهرا 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 ره گشای فرحناز غ
حسابدار مالی (صنایع)1 زمانی فیروزه 72/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 زوارسفیده خوان آرزو 45
حسابدار مالی (صنایع)1 ساعی بستان آباد رعنا 85 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 سخاوت حیق رقیه 75 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 صفری شیخ احمدلو اکرم 37/50
حسابدار مالی (صنایع)1 صفوی مرضیه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 صمدی آذر ایلین 72/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 صمدیان لیلا 45
حسابدار مالی (صنایع)1 عباس زاده فریبا 77/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 عباس نیا افسانه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 عراقی معصومه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 عرفانی ندا 40
حسابدار مالی (صنایع)1 عطاری هانیه 80 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 عفتی رعنا غ
حسابدار مالی (صنایع)1 علی زاده زهرا 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 علیزاده قورخانه چی آیلار غ
حسابدار مالی (صنایع)1 عیسی زاده فرزانه 90 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 غلامباشی زاده نازیلا 45
حسابدار مالی (صنایع)1 فرشی بابایی میهن الهام 47/50
حسابدار مالی (صنایع)1 فرنودکیا شیوا 57/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 کمیلی اصل ثنا 47/50
حسابدار مالی (صنایع)1 کمیلی اصل ندا 77/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 کیومرثیان مرضیه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 محمودی آشتیانی افسانه 77/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 مظلوم زنوز مرضیه 92/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 منافی راضیه غ
حسابدار مالی (صنایع)1 میرزائی درویش بقال وحیده 65 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 نادری سقین سرا فاطمه 45
حسابدار مالی (صنایع)1 نامور معصومه 55 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 نقاش ارژنگی الناز 75 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 نوری لیلا غ
حسابدار مالی (صنایع)1 هادی پور لیلا 77/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
حسابدار مالی (صنایع)1 یاقوتی بیرق مریم 72/50 دوشنبه 9 شهریور 14بعد از ظهر
نوشته شده توسط روابط عمومی-سجاد اسدی در 11:13 |  لینک ثابت   •