دوشنبه دوم دی ۱۳۸۷

اعلام نتایج آزمون کتبی آذرماه87

نام استاندارد نام خانوادگی نام نام پدر امتیاز
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس احمدنیا حامد جلیل 52
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس ایوبی داشکسن یوسف علی 48
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس پورجعفر قراجه داغی علیرضا فتح اله 68
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس جلالی پهنوار آرمان سلمان 68
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس حبیبی رنجبری مهدی جلیل 56
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس حسین پور حسین یحیی 68
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس سقاء بلویردی جاوید جلیل 52
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس طهماسبی خواجه دیزج علی حمید 32
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس عباسی مهرداد علیرضا 84
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس لطفی مشکعنبر اکبر عین اله 72
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس ناصری مهر محمد عباسعلی 36
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس نامور وحید داود 60
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافع وذرات مغناطیس هادی اصل سرای اصغر محمد 68
ابزار دقیق کار1 ابولی ایلخچی محمد محمدقاسم 75
ابزار دقیق کار1 احمدی الماس ابراهیم 70
ابزار دقیق کار1 الفیده هادی عیسی 77/50
ابزار دقیق کار1 بانان دلالیان مسعود مجید 85
ابزار دقیق کار1 پورکیوان نور سیامک یعقوب 77/50
ابزار دقیق کار1 پورنجف رحیم محمود 70
ابزار دقیق کار1 تقی پور علی اکبر اصغر 75
ابزار دقیق کار1 خدابنده علی صاحبعلی 80
ابزار دقیق کار1 دباغ اسداللهی پور علی ابراهیم 75
ابزار دقیق کار1 دشتی زاده مهدی احمد غ
ابزار دقیق کار1 رزاقی سیدحبیب سیداسلام 85
ابزار دقیق کار1 زیرک قراملکی شهرام محمدباقر غ
ابزار دقیق کار1 زینالی پیمان رسول 85
ابزار دقیق کار1 سرابی میانجی علی عیسی 75
ابزار دقیق کار1 سلطانی هوراند فریاد علی 62/50
ابزار دقیق کار1 سلمانیان باسمنج یوسف محمدرضا 85
ابزار دقیق کار1 شفاعتی غلامرضا نعمت 55
ابزار دقیق کار1 شکری سعید بیاض 60
ابزار دقیق کار1 شهریاری باسمنج عبدالعلی محمدعلی 77/50
ابزار دقیق کار1 صادق زاده ابوالفضل حسین 60
ابزار دقیق کار1 طاهری ایوب عزت اله غ
ابزار دقیق کار1 عابدینی الیار محمدصادق 75
ابزار دقیق کار1 علی اکبری دوزدوزانی جلال حسن 40
ابزار دقیق کار1 فرشباف آگاهی وحید اکبر 72/50
ابزار دقیق کار1 فرشباف شهریاری مهدی صمد 52/50
ابزار دقیق کار1 فرشی امین رسول 77/50
ابزار دقیق کار1 فرهادی علی داود غ
ابزار دقیق کار1 فیض اله زاده سهرون صمد فیض اله 75
ابزار دقیق کار1 قربان زاد دیزج محمدعلی علی اکبر 67/50
ابزار دقیق کار1 قره چورلوی اقدم کاوه ناصر 85
ابزار دقیق کار1 کریم پورقانعی امیر رحیم 60
ابزار دقیق کار1 کمانی امید محمدعلی 75
ابزار دقیق کار1 لامعی محمدهادی ابوالفضل 65
ابزار دقیق کار1 لطف اللهی کلجاهی وحید اصغر 80
ابزار دقیق کار1 لک بهنام غلامعلی 45
ابزار دقیق کار1 نجفی امیر خرم 72/50
ابزار دقیق کار1 ولیزاده پاشابیگ مهدی قادر 80
ابزار دقیق کار2 آلاحسنی محمد قدرت 80
ابزار دقیق کار2 احمدلوی داراب مصطفی محرم 90
ابزار دقیق کار2 باقرپور بلویردی محمدرضا محمدعلی 42/50
ابزار دقیق کار2 چمنی چمن زمین عیسی گل آقا 65
ابزار دقیق کار2 خسروشاهی علی رسول 75
ابزار دقیق کار2 دائی عطاءاله احسان جعفر 85
ابزار دقیق کار2 دیانسائی امین علی 82/50
ابزار دقیق کار2 رحمانی حسین کریم 40
ابزار دقیق کار2 رضاپور محسن مردعلی 50
ابزار دقیق کار2 ستایش حق هادی عبدالحسین 85
ابزار دقیق کار2 عباسعلی زاده وحید اکبر 85
ابزار دقیق کار2 غفوری کلجاهی حسن جمشید 70
ابزار دقیق کار2 کاظمی نژاد حکم آبادی سیدفتاح میرحمزه 85
ابزار دقیق کار2 مبین شهیر علی خلیل 90
ابزار دقیق کار2 موسوی کماری سیدمحمدرضا میرمصطفی 55
ابزار دقیق کار2 میرطاهری اویلق سیدمحمد میرحسن 62/50
ابزار دقیق کار2 وحدتی هلان علی موسی 30
ابزار دقیق کار2 هاشم پور حمید بهبود 72/50
ابزار دقیق کار2 هاشمی نژاد رضا ستار 82/50
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) آقازاده رحیم بیرام 24
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) آهنگر آتشی احمد اسداله 68
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) احمدی غفور رحیم 58
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) احمدی دینور توکل احمدعلی 54
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) اسدزاده یونس براتعلی 60
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) ایرانی نیا نیما جمشید 60
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) پورسلیمان کریم یداله 44
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) پیری بابک غلامحسین 44
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) تقی پور حسن ممی 46
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) جعفرپور حسن سمران 68
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) جعفرپور موسی جمشید 52
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) جعفری زاد علیرضا عین اله 54
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) جعفری گبلو بهروز افضل 56
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) جعفری نصرآبادی شهروز حسین 50
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) جمال پور علیرضا هاوار 38
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) چوپانی ینگجه علیرضا انصاف علی 32
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) حاجی پور ترکمبور علیرضا حیدرعلی 58
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) داشاد احمد الهویردی 58
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) دهقان خلف انصار سولدوز قربانعلی 60
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) رحیمی ولی الیاس 42
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) رضائی علی مقصود 68
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) رضائی ارجمند علی اسداله 50
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) زارع زاده ابراهیم حسن 48
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) زارع زاده سعید حسن 38
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) سهرابی باسمنج مهدی زین العابدین 68
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) سیفی ینگجه سعید حمید 56
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) شیرعلی فروغ سعید حسن غ
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) صادقی خیره مسجدی صفر موسی غ
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) عابدینی آرمین محبوب 46
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) عزیزی علیرضا غلامحسین 70
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) علی اکبرزاده زنوزی غلامعلی رحیم 54
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) فرهنگی خلجان محمد عبدالمناف 48
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) قاسمی محمدرضا بالا اوغلان 48
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) قوچی تقی الیاس 52
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) محمدیان سعید اکبر 48
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) نعلبندی سیامک هوشنگ غ
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) نعلبندی گوهرانی فرائض پیمان علی اکبر 58
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) نعمتی فرهاد حسین 44
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی درجه2(E3) هادیان قوزوللو محمد کاظم 56
درودگر درجه دو ابراهیم زاده بهمن حیدر غ
درودگر درجه دو ابراهیم زاده طرف فرخ علی 60
درودگر درجه دو اکبرزاده مجید یوسفعلی 56
درودگر درجه دو امامی ولیلو علی محمدعلی 76
درودگر درجه دو انصاری چمن زمین جواد سهندعلی غ
درودگر درجه دو پورالماسی علیرضا مصطفی غ
درودگر درجه دو جهانگیری آرش محمدشریف غ
درودگر درجه دو حسینی کوه کمری سیدجلیل میرجعفر غ
درودگر درجه دو ستارزاده پهر آباد محمد غلام حسن غ
درودگر درجه دو عباسیان وحید حمید 68
درودگر درجه دو عبداله وندفرد یعقوب جعفر 60
درودگر درجه دو فانی بهزاد علی 68
درودگر درجه دو فرهود قبچاق محمدرضا رستم 52
درودگر درجه دو مصری حسن بیرام 48
درودگر درجه دو مغازهء فرهاد امیرهوشنگ غ
درودگر درجه دو مهاجری قلعه لر اصغر حمید 80
طلاو جواهر ساز ابراهیمی بهبود علی 85
طلاو جواهر ساز احمدی نسب فرخ حسن 75
طلاو جواهر ساز باقری مهدی صمد 75
طلاو جواهر ساز بهاری آبریز محمود عزیزآقا 57/50
طلاو جواهر ساز حسین پور سرکش بهزاد تقی 67/50
طلاو جواهر ساز حیدرپور سعید براتعلی 72/50
طلاو جواهر ساز خدادوست خدایار حسین 72/50
طلاو جواهر ساز خیریه حبیب حسین 60
طلاو جواهر ساز رضا نژاد جواد احمد 72/50
طلاو جواهر ساز صاری خان خلجانی حسین رحیم 57/50
نقشه کش صنعتی1 آهنگری یاشار علی 64
نقشه کش صنعتی1 بخشی شایان فرهاد حسین 66
نقشه کش صنعتی1 مشمع چیان حمید مجید 42
نقشه کش صنعتی2 اسمعیلی علی عین علی غ
نقشه کش صنعتی2 صداقت محمد ابوالفضل 50
نقشه کش صنعتی2 عیوضی النجقی علیرضا حسن 44
نقشه کش صنعتی2 فرید یحیایی محمد صادق جعفر غ
نقشه کش صنعتی2 محمدی خواه وحید یوسف 52
نقشه کشی ساختمان1 احمد نژاد حمداله جعفر 50
نقشه کشی ساختمان1 القلیزاده اقبلاغ ابراهیم محرم 46
نقشه کشی ساختمان1 امان زین اباد یونس علی 44
نقشه کشی ساختمان1 امیدی رامین ممی 66
نقشه کشی ساختمان1 پناه زاده سعید یوسف 68
نقشه کشی ساختمان1 پیرمحمدی فرزانه حسین 28
نقشه کشی ساختمان1 تاری ورزقان محسن اصغر 56
نقشه کشی ساختمان1 حسینی بیگلو امین سیف اله 50
نقشه کشی ساختمان1 صادقی رازلیقی فریده عزیز اله 66
نقشه کشی ساختمان1 صدقی فرید محمدعلی 36
نقشه کشی ساختمان1 عزیزی نوروز ابادی علی حسین 40
نقشه کشی ساختمان1 فتحی پورشادباد مهدی عزیز 66
نقشه کشی ساختمان1 فرضی اصغر امامعلی 42
نقشه کشی ساختمان1 فرهید سارا بهرام غ
نقشه کشی ساختمان1 فلاح اردلانی رحیم کریم 58
نقشه کشی ساختمان1 فهیمی سهلان مهدی محمد 72
نقشه کشی ساختمان1 کریم زاده محمدحسین جهانگیر 74
نقشه کشی ساختمان2 اختیاری توفیقی مهران اروج غ
نقشه کشی ساختمان2 اسماعیلی وحید اسماعیل 67/50
نقشه کشی ساختمان2 اکبری مهین هادی غ
نقشه کشی ساختمان2 اوروجی محمد رضا احمدعلی غ
نقشه کشی ساختمان2 بخشایشی زاده شهلا حبیب اله غ
نقشه کشی ساختمان2 بشارت سعید حسین 42/50
نقشه کشی ساختمان2 بیک محمدپور محمد حاج علی 40
نقشه کشی ساختمان2 پاینده مهدی رمضان 45
نقشه کشی ساختمان2 پورملک مجید قربان 65
نقشه کشی ساختمان2 تیموری مجید عزیز 57/50
نقشه کشی ساختمان2 حسین پورقمری آرمان محمدصادق 47/50
نقشه کشی ساختمان2 حسین زاده زنگی داود علی 60
نقشه کشی ساختمان2 حقویردیان جدید حامد فتحعلی 65
نقشه کشی ساختمان2 حملبر مجرد ابراهیم قربان 65
نقشه کشی ساختمان2 رزمه محمدحسن عبداله 52/50
نقشه کشی ساختمان2 سعیدی لیقوان غلامرضا محمد 72/50
نقشه کشی ساختمان2 طاهری ارشتناب فاطمه عشق علی غ
نقشه کشی ساختمان2 عزیزی علی احد 55
نقشه کشی ساختمان2 علیزاده پیمان حکمعلی 50
نقشه کشی ساختمان2 علیزاده دهرود منصور عمران 62/50
نقشه کشی ساختمان2 فتح پور اصل خیابان آیدین حسن 75
نقشه کشی ساختمان2 فرجاد مهر پروین فرامرز 62/50
نقشه کشی ساختمان2 فرزانه کذبین بهنام رسول 32/50
نقشه کشی ساختمان2 فولادی سقین سرا رضا بهروز 45
نقشه کشی ساختمان2 فیروزی امندی امیر اسمعیل 45
نقشه کشی ساختمان2 قدیم خاتون آباد محمد جمشید 52/50
نقشه کشی ساختمان2 قنبری گزان بند اصغر حبیب 57/50
نقشه کشی ساختمان2 گلچین حسینی بابک اکبر 37/50
نقشه کشی ساختمان2 مظاهری مقدم میرعلی میرحسن 32/50
نقشه کشی ساختمان2 نامدار احمد محمود 62/50
نقشه کشی ساختمان2 نقی پور ابوالفضل محمد حسن غ
نقشه کشی ساختمان2 نور محمدی صادق عیسی 57/50

نوشته شده توسط روابط عمومی-سجاد اسدی در 11:51 |  لینک ثابت   •